Begynnelsen

Dette bruket ble til i 1848 da Nils Hansen solgte plassen Lahelle med noe skog til sin svigersønn. Amund Jakobsen kjøpte denne plassen i 1848 for 600 spd. I 1862 solgte Amund denne eiendommen til sin svoger Andreas Nilsen på Søndre Stanger og flyttet med familien til Moss.
Andreas Nilsen på Søndre Stanger kjøpte Lahelle for 880 spd. i 1862 og brukte de to eiendommene sammen. Andreas døde i 1877, og Søndre Stanger med Lahelle ble overtatt av broren Kristian Nilsen på Nordre Stanger. Han beholdte Søndre Stanger, men solgte Lahelle samme år.

Min familie

Olaves Andreassen kjøpte denne eiendommen i 1880 for kr 4.400. Etter at Olaves ble enkemann, ble eiendommen solgt på auksjon, og Olaves livnærte seg som melkekjører.
Gotvald Martinsen kjøpte eiendommen på auksjon i 1897 for kr 3.710. han drev Lahelle til han døde, og datter og svigersønn tok over etter han.
Gunvor og Oskar Roos tok over eiendommen etter Gunvors mor i 1936. Oskar drev tradisjonelt jordbruk med husdyr, høy- og kornproduksjon. De brukte å ha 1 hest, 6-8 kuer, noen ungdyr, 5-6 griser, 2-3 sauer, 20-30 høns og noen kaniner. Om vinteren arbeidet Oskar i skogen, på Holm-saga og på saga til Ole Hansen. Oskar Roos tok over Nordre Ros etter sine foreldre i 1969. Familien ble boende på Lahelle og drev begge gårdene inntil sønnen Olav forpaktet Ros.

Min overtakelse

Jeg overtok gården i 2011 etter mine oldeforeldre, Gunvor og Oskar. Mye har blitt forandret, men mye er også bevart. Bolighuset på gården som er bygd ca 1850 står fortsatt. Låvebygningen bygd i 1914, etter at den gamle brant ned etter lynnedslag, hadde ikke blitt ivaretatt og er rivd. Stabburet som ble bygd i 1920 står her fortsatt, samme med vognskjulet. I ettertid har det kommet opp stallbygning med leiligheter og garasje ferdigstilt i 2013. Det er her jeg nå bor:)

Historien er hentet fra Våler Bygdebok Gårdshistorie for Våler- del 3 Gnr 61-87
Bilde 1: Våler Bygdebok tatt i 1956
Bilde 2: Bilde av min oldefar, Oskar, på trappa til det gamle huset. Årstall ukjent
Bilde 3: Min bror og meg på oldefars traktor, som fremdeles står på gården